Pri Prešporku na Dunaji

Zozbieral(a): Redakcia Slovenských Spevov (1881) ● Zdigitalizovali: Ivana Černecká a Juraj Chlpík (2017) ● Pôvodná zbierka Slovenské spevy I.

X:1 %%scale 0.83 %%pagewidth 21.01cm %%leftmargin 0.00cm %%rightmargin 0.00cm L:1/8 Q: M:2/4 I:linebreak $ K:F V:1 V:1 "\^Andantino"\!p! F A c c | c c A F | B B G E | (FA !>!c2) |$ d c B E | F2 z2 :: %6 w: Pri Preš- por- ku|na Du- na- ji|hús- ky sa pe-|rú _ _|hús- ky sa pe-|rú;| w: vez- mi šu- haj|ka- ra- bín- čok|zas- trel si jed-|nu _ _|zas- trel si jed-|nu.| "\^ritenuto"\ G2 G2 | A2 A2 | B2 B2 | A2 A2 |$ G2 G2 | A2 A2 |"\^Lento"\ B4 | %13 w: Ja tie|hús- ky|ne- za-|stre- lím|ja tie|hús- ky|znám| w: ||||||| (A2 c2) | !fermata!G4 |!f!"\^Allegro"\ F A c c |$ c c A F | B B G E | (FA !>!c2) | %19 w: znám *|znám;|to sú hús- ky|mo- jej Zuz- ky|čo k~nej cho- die-|vam _ _| w: |||||| d c B E | F2 z2 :| %21 w: čo k~nej cho- die-|vam.| w: ||
Float left on all viewport sizes
wait until soundfonts are loaded ...
1Pri Prešporku na Dunaji
húsky sa pe
rú,
húsky sa pe
rú;
vezmi, šuhaj,
karabínčok,
zastrel si jed
nu,
zastrel si jed
nu.
Ja tie
húsky nezastrelím,
ja tie
húsky znám, znám, znám,
to sú húsky
mojej Zuzky,
čo k nej chodie
vam,
čo k nej chodie
vam.
Ja tie
húsky nezastrelím,
ja tie
húsky znám, znám, znám,
to sú húsky
mojej Zuzky,
čo k nej chodie
vam,
čo k nej chodie
vam.

Poznámky:
  1. Táto pieseň bola transponovaná pre lepšiu čitateľnosť notového zápisu (bola jej zmenená tónina). V rukopise zberateľa nápev začínal tónom as1.
  2. Podobné piesne v iných, dosiaľ nezdigitalizovaných zbierkach: Sb. MS I (20) 40: Pri Prešporku na Dunaji húsky sa perú, Rup(1) 32: Na potôčku na vodičke húsky sa perú
Zobraziť viac
Poznali ste túto pieseň už predtým?

Podrobnosti

Názov: Pri Prešporku na Dunaji
Pôvodná zbierka: Slovenské spevy I.
Strana: 356
Identifikátor: I 326
Zberateľ: Redakcia Slovenských Spevov
Digitalizátor(ka): Ivana Černecká a Juraj Chlpík

Tempo: Andantino
Dátum zozbierania: 1881
Dátum digitalizácie: 31.01.2017
Stiahnuť: noty, hudbu , originál

Všetky informácie o piesni

Osoby spomenúte v piesni

<